പാലക്കാട് ഇന്ന് 42 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

153 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 42പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് 127 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

93 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 127പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 99 പേർക്ക് കോവിഡ്

120 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 24) മലപ്പുറം, തൃശൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 99പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 65 പേർക്ക് കോവിഡ്

103 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 65പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 51 പേർക്ക് കോവിഡ്

82 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് : ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 51പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം…

പാലക്കാട് ഇന്ന് കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് ഉൾപ്പെടെ 180 പേർക്ക് കോവിഡ്

91പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 14) കോഴിക്കോട് സ്വദേശിക്ക് ഉൾപ്പെടെ 180പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 202 പേർക്ക് കോവിഡ്

67 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 202പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 81 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം, തൃശൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 81പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 136 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്136 പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 54 പേർ, ഇതര…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 49 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ജൂലൈ 29) 49 പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.ഇതിൽ പട്ടാമ്പിയിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലുമുള്ള 11…