കോവിഡ് : തിരുവനന്തപുരത്ത് ആക്ടീവ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും കുറയുന്നു

   കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായി ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികളുടെ എണ്ണത്തില്‍ കുറവ് തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞുതുടങ്ങിയതോടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിലും…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 648 പേർക്ക് കോവിഡ്

322 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഒക്ടോബർ 16) പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ…

പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 496 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

217 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന്496 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 100 പേർക്ക് കോവിഡ്

പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന്100 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ 56 പേർ, വിദേശത്ത്…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 42 പേർക്ക് കോവിഡ്

93 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(സെപ്റ്റംബർ 4) 42 പേർക്ക് കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 42 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

153 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 42പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് 127 പേർക്ക് കോവിഡ് 19

93 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് മലപ്പുറം സ്വദേശി ഉൾപ്പെടെ 127പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 152 പേർക്ക് കോവിഡ്

119 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട്: ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 152പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 99 പേർക്ക് കോവിഡ്

120 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ഓഗസ്റ്റ് 24) മലപ്പുറം, തൃശൂർ സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ 99പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്…

പാലക്കാട് ഇന്ന് 65 പേർക്ക് കോവിഡ്

103 പേർക്ക് രോഗമുക്തി പാലക്കാട് :ജില്ലയിൽ ഇന്ന് 65പേർക്ക് കൊവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധ ഉണ്ടായ…