രാജ്യത്ത് സ്ക്കൂളുകൾ 21 ന് തുറക്കും

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്ത് അൺലോക്ക് 4 ൻ്റെ ഭാഗമായി സ്ക്കൂളുകൾ തുറക്കും. കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ സെപ്റ്റംബർ 21 മുതൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയത്. ഒൻപത് ക്ലാസ് മുതൽ 12 -)0 ക്ലാസ് വരെ തുറക്കുവാനാണ് അനുമതി. അധ്യയനം ഭാഗികമായി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് മാർഗനിർദേശം തേടും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോഗ്യ കുടുംബ ക്ഷേമ മന്ത്രാലയം ഇതു സംബന്ധിച്ച മാർഗനിർദ്ദേശം പുറത്തിറക്കി.

ഫേസ്മാസ്ക്, സാമൂഹിക അകലം, കുട്ടികൾ തമ്മിൽ കുറഞ്ഞത് ആറ് മീറ്റർ അകലം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാർഗനിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകളിലൂടെയാണ് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *