ഈ അധ്യയന വർഷം സ്ക്കൂൾ ചെലവ് മാത്രമേ ഫീസായി വാങ്ങാവു എന്ന് ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ഈ അധ്യയന വർഷം സ്കൂളുകൾ ചെലവ് മാത്രമേ ഫീസിനത്തിൽ ഈ ടാക്കാവു എന്ന് ഹൈക്കോടതി.കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫീസ് ഇളവ് തേടി രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. സ്ക്കൂളുകൾ യഥാർത്ഥ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആറ് ഹർജികളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഫീസ് നൽകാത്തതിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയെ പുറത്താക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അനുപാതികമാണോ ഫീസ് എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. ട്യൂഷൻ ഫീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമെന്നും ഉടൻ സ്ക്കൂളുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചെലവു ക ളു ടെ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫീസിനത്തിൽ ഈ ടാക്കാവു എന്ന് ഹൈക്കോടതി.കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫീസ് ഇളവ് തേടി രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. സ്ക്കൂളുകൾ യഥാർത്ഥ ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തുക വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഈടാക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ആറ് ഹർജികളാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്. ഫീസ് നൽകാത്തതിന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥിയെ പുറത്താക്കിയത് വിവാദമായിരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകുന്ന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് അനുപാതികമാണോ ഫീസ് എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. ട്യൂഷൻ ഫീ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫീസ് ഈടാക്കുന്നത് വഴി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമെന്നും ഉടൻ സ്ക്കൂളുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചെലവു ക ളു ടെ വിവരങ്ങൾ നൽകണമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *